Статут

                              СТАТУТ                                             
шкільного клубу підприємництва «Соняшник»
при Антонівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18
Херсонської міської ради
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Шкільний клуб підприємництва «Соняшник» є добровільною організацією учнів на базі Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Херсонської міської ради, що діє на принципах єдності інтересів учнів школи з метою розвитку ініціативи та підприємницьких здібностей.

1.2. Діяльність шкільного клубу підприємництва  (далі ШКП) організовується відповідно до Конституції України, статуту Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Херсонської міської ради та ШКП.

1.3. ШКП діє на демократичних засадах, з урахуванням принципів добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів клубу, відкритості його діяльності.

1.4. ШКП діє з 05.09.2013 року.

1.5. Фізична адреса ШКП:
м.Херсон,
смт. Антонівка -1,
вул. Херсонська, 83
Alehina030218@gmail.com.

2.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ КЛУБУ
2.1. Основні цілі ШКП:
·        розвиток в учнів культури підприємництва, ініціативи, активності та інших життєвих компетентностей для досягнення успіху в професійній кар’єрі або бізнесі;
·        обмін досвідом з клубами-партнерами в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва» щодо заходів із розвитку професійної активності та підприємливості.
2.2.  Для виконання окреслених цілей ШКП у встановленому порядку працюватиме над розв’язанням таких завдань:
·               поширення інформації про завдання, цілі та діяльність ШКП;
·               проведення для учнів та вчителів семінарів, тренінгів, круглих столів екскурсій на підприємства та ін. заходів відповідно до плану роботи клубу;
·               організація серед учнів школи тематичних конкурсів з метою популяризації підприємницької діяльності, формування ініціативи, активності та інших важливих життєвих  та професійних компетентностей;
·               співпраця з державними, недержавними установами, товариствами та іншими організаціями, зустрічі з успішними підприємцями міста (району);
·               сприяти змістовному дозвіллю учнів школи;
·               здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.
2.3.  ШКП має право самостійно визначати перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацювати з іншими організаціями на основі спільних інтересів.

3.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1.  Діяльність ШКП базується на таких основних принципах:
·        повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
·        відповідальністю кожного члена клубу за виконання своїх обов'язків та доручень.
 3.2.   ШКП може застосовувати заходи заохочення своїх членів.
4.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Членами Шкільного клубу підприємництва можуть бути учні 8-11 класів Антонівської загальноосвітньої школи №18 м. Херсона за власним бажанням, які визнають та дотримуються Статуту ШКП.
4.2.   Питання про прийом до членів клубу розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом ШКП.
4.4.  Член ШКП має право:
·        брати участь у роботі клуб, пропонувати свої ідеї, проекти, бізнес-плани;
·        обговорювати на Загальних зборах будь-які питання діяльності клубу;
·        отримувати інформацію з питань діяльності клубу;
·        вільно виходити з членів клубу у встановленому порядку;
·        здійснювати інші дії, передбачені Статутом ШКП.
4.5.   Член Шкільного клубу зобов'язаний:
·        виконувати рішення загальних зборів  клубу;
·        брати участь у виконанні завдань, заходів, визначених на Загальних зборах;
·        дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;
·        підтримувати своїми діями авторитет клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
 4.6.  Член ШКП може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення з членів клубу вирішується на Загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 4.7.  Член Шкільного клубу припиняє своє членство в клубі:
·        за власним бажанням;
·        у порядку виключення за дії, несумісні з Статутом клубу;
·        за умови відсутності на засіданнях, заходах (більше одного місяця) без поважних причин.

5.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1.   Шкільний клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись Статутом Антонівської загальноосвітньої школи №18 та даним Статутом.
 5.2.  Керівними органами Шкільного клубу є Загальні збори, керівною особою – президент клубу.
5.3.  Вищим керівним органом Шкільного клубу є Загальні збори членів клубу:
·        загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів клубу;
·        рішення про прийняття Статуту ШКП, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу більшістю, не менше, ніж 2/3 від загальної чисельності членів клубу;
·        інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами клубу.
5.4.   Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу.

6.       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 6.1.   Діяльність Колегіального клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
 6.2.   Колегіальний клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

7.      ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
       Зміни та доповнення до Статуту Шкільного клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.
Немає коментарів:

Дописати коментар